Liczne badania wykazują, że wiek do 6 lat to "fundament"
człowieka oraz "złoty okres" w rozwoju Twojego dziecka

Friends

Realizowane programy

Klucz do Uczenia się
Program rozwoju poznawczego Klucz do uczenia się jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego "Mozartem rosyjskiej psychologii", Lwa Wygotskiego.
Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.
Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:
samoregulacji
poznawcze
komunikatywne
UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI - dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:
ruchu lub bezruchu ciała,
skupienia uwagi,
określenia zachowań,
koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,
określenie ograniczeń własnego ciała,
panowanie nad własnym zachowaniem.
Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się "na żądanie":
uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,
uczy się tego, co powiedział nauczyciel,
plan nauczyciela staje się jego planem,
jest ciekawe,
jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,
chce się uczyć dla własnej przyjemności,
jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.
UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny. Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:
matematyczno-logiczną,
ruchową,
językową,
wizualno-przestrzenną,
muzyczną,
intrapersonalną (refleksyjną),
interpersonalną,
przyrodniczą.
Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, wspólna zabawa, czy wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.
Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.
ZOBACZ Z CZEGO SKŁADA SIĘ  PROGRAM...
"Dostałam wspaniałe narzędzie dzięki któremu będziemy mogły bezpiecznie "przeprowadzić dziecko nad przeszłością". W programie zachwyca mnie - po raz pierwszy - tak dogłębnie, spójne zastosowanie pedagogiki Wygotskiego w praktyce."
Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów.
"W programie "Klucz do uczenia się" oczarował mnie świat dziecięcej magii i fantazji. Program podpowiada nauczycielowi jak przygotować dziecko do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, jak wyzwolić w nich umiejętność korzystania ze swojego potencjału umysłowego w optymalny sposób. Dzięki KDU dziecko zaczyna wierzyć w siebie i swoje możliwości."
Nauczyciel zainteresowany realizacją programu ma sposobność skorzystać z oferty wspierania dziecka w jego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji adekwatnych do dziecięcych możliwości rozwojowych, wykorzystując zabawę jako aktywność typową dla wieku rozwojowego swoich podopiecznych. Poprzez sekwencje zaplanowanych działań, bez sztucznego przyspieszania procesów rozwojowych, ma wpływ na rozwijanie umiejętności komunikacji, samoregulacji i poznawcze małych dzieci. Kierując procesem uczenia się przygotuje do wyzwań edukacyjnych, z jakimi przedszkolak zmierzy się w szkole i dorosłym życiu.
Program Klucz do uczenia się daje nauczycielom gwarancje sprostania wymaganiom podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opublikowanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17.), gdyż zmierza ku osiąganiu celów i zawiera treści korespondujące z oczekiwaniami ustawodawcy.
Program pod nazwą Key to Learning od lat realizowany jest w Wielkiej Brytanii. Obserwuje się, że już najmłodsze dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą programu, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się konkretnych umiejętności, dużo szybciej rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek. Potrafią też analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie rozwiązują problemy.
"Patrząc na program z perspektywy trenerek odczuwamy ogromną satysfakcję, ponieważ zmienił on diametralnie nasze życie. Dzięki "Kluczowi…" i osobie Galiny odkryłyśmy drzemiące w nas pokłady kreatywności i stałyśmy się "otwarte". Nauczyłyśmy się efektywniej wykorzystywać czas na realizację nowych zamierzeń oraz własnych marzeń."
Sukces programu Key to Learning i olbrzymie zainteresowanie programem środowiska specjalistów edukacji dziecięcej w Wielkiej Brytanii sprawiły, że został sprowadzony do Polski, przetłumaczony na nasz język i dostosowany do polskich realiów i potrzeb.
Jako długoletni teoretyk i pragmatyk wychowania przedszkolnego byłam przekonana, że nie ma już nic do odkrycia w tej dziedzinie, że osiągnęłam już w swojej karierze wszystko, że mogę spokojnie przejść na emeryturę. Jednak praca z "Kluczem do uczenia się" usunęła rutynę i wypalenie zawodowe, dała mi impuls do dalszych poszukiwań i upewniła mnie w przekonaniu, że nie mogę teraz odejść.
http://www.kluczdouczeniasie.pl

Klucz do Uczenia się

Program rozwoju poznawczego Klucz do uczenia się jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego "Mozartem rosyjskiej psychologii", Lwa Wygotskiego.

Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności:

- samoregulacji

- poznawcze

- komunikatywne

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI - dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań:

ruchu lub bezruchu ciała,

skupienia uwagi,

określenia zachowań,

koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców,

określenie ograniczeń własnego ciała,

panowanie nad własnym zachowaniem.

Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się "na żądanie":

uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga,

uczy się tego, co powiedział nauczyciel,

plan nauczyciela staje się jego planem,

jest ciekawe,jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka,

chce się uczyć dla własnej przyjemności,jest gotowe do poświęceń i wytrwałości

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny.

Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji:

matematyczno-logiczną,

ruchową,

językową,

wizualno-przestrzenną,

muzyczną,

intrapersonalną (refleksyjną),

interpersonalną,

przyrodniczą.

Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, wspólna zabawa, czy wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego.

Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

ZOBACZ Z CZEGO SKŁADA SIĘ  PROGRAM...

"Dostałam wspaniałe narzędzie dzięki któremu będziemy mogły bezpiecznie "przeprowadzić dziecko nad przeszłością". W programie zachwyca mnie - po raz pierwszy - tak dogłębnie, spójne zastosowanie pedagogiki Wygotskiego w praktyce."

Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów.

"W programie "Klucz do uczenia się" oczarował mnie świat dziecięcej magii i fantazji. Program podpowiada nauczycielowi jak przygotować dziecko do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, jak wyzwolić w nich umiejętność korzystania ze swojego potencjału umysłowego w optymalny sposób. Dzięki KDU dziecko zaczyna wierzyć w siebie i swoje możliwości."

Nauczyciel zainteresowany realizacją programu ma sposobność skorzystać z oferty wspierania dziecka w jego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji adekwatnych do dziecięcych możliwości rozwojowych, wykorzystując zabawę jako aktywność typową dla wieku rozwojowego swoich podopiecznych. Poprzez sekwencje zaplanowanych działań, bez sztucznego przyspieszania procesów rozwojowych, ma wpływ na rozwijanie umiejętności komunikacji, samoregulacji i poznawcze małych dzieci. Kierując procesem uczenia się przygotuje do wyzwań edukacyjnych, z jakimi przedszkolak zmierzy się w szkole i dorosłym życiu.

Program Klucz do uczenia się daje nauczycielom gwarancje sprostania wymaganiom podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opublikowanej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17.), gdyż zmierza ku osiąganiu celów i zawiera treści korespondujące z oczekiwaniami ustawodawcy.

Program pod nazwą Key to Learning od lat realizowany jest w Wielkiej Brytanii. Obserwuje się, że już najmłodsze dzieci, wprowadzane w odkrywanie świata za pomocą programu, robią błyskawiczne postępy, z łatwością uczą się konkretnych umiejętności, dużo szybciej rozumieją język znaków i symboli, w którym funkcjonuje współczesny człowiek. Potrafią też analizować i wyciągać wnioski, zrozumieć powody postępowania ludzi i przy tym kreatywnie rozwiązują problemy.

"Patrząc na program z perspektywy trenerek odczuwamy ogromną satysfakcję, ponieważ zmienił on diametralnie nasze życie. Dzięki "Kluczowi…" i osobie Galiny odkryłyśmy drzemiące w nas pokłady kreatywności i stałyśmy się "otwarte". Nauczyłyśmy się efektywniej wykorzystywać czas na realizację nowych zamierzeń oraz własnych marzeń."

Sukces programu Key to Learning i olbrzymie zainteresowanie programem środowiska specjalistów edukacji dziecięcej w Wielkiej Brytanii sprawiły, że został sprowadzony do Polski, przetłumaczony na nasz język i dostosowany do polskich realiów i potrzeb.

Jako długoletni teoretyk i pragmatyk wychowania przedszkolnego byłam przekonana, że nie ma już nic do odkrycia w tej dziedzinie, że osiągnęłam już w swojej karierze wszystko, że mogę spokojnie przejść na emeryturę. Jednak praca z "Kluczem do uczenia się" usunęła rutynę i wypalenie zawodowe, dała mi impuls do dalszych poszukiwań i upewniła mnie w przekonaniu, że nie mogę teraz odejść.

http://www.kluczdouczeniasie.pl