Badania pokazują, że dzieci, które rozwijają zdolność myślenia symbolicznego od najmłodszych lat, z czasem rozwijają w sobie różne talenty.

Klucz do Uczenia się

Program "Klucz do uczenia się" to unikalny program edukacyjny opracowany w oparciu o teorię poznawczą, której autorem jest Lew Wygotsky.

Dodatkowo, do programu dodano także pomysły, które powstały w oparciu o najnowsze wyniki prowadzonych na całym świecie badań nad procesem uczenia się dzieci (np. 8 inteligencji H. Gardnera)

Sercem programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli. Badania pokazują, że dzieci, które rozwijają zdolność myślenia symbolicznego od najmłodszych lat, z czasem rozwijają w sobie różne talenty.

Dzięki wczesnej umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, są dobre w matematyce, odczytują zapis nutowy i uzyskują ponadprzeciętne wyniki, jeśli chodzi o kreatywne podejście i umiejętności.

Program "Klucz do uczenia się" różni się od pozostałych programów, ponieważ najważniejszym celem staje się zdobycie narzędzi umożliwiających postęp, a nie konkretny cel edukacyjny - istotnie jest "jak", a nie "co".

Dzięki temu programowi dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, lecz uczą się także, jak wiedzę zdobywać. Przy pomocy znaków dzieci uczą się niezależnie analizować rzeczywistość, znajdować sposoby rozwiązania napotkanych problemów, dostrzegać i rozumieć strukturę różnorodnych przedmiotów, a także wyrażać własny stosunek do otaczającego je świata Rozwój umiejętności prowadzi do znaczących zmian w osobowości dziecka.

Dzieci zaczynają planować i organizować swoje zabawy, otwarcie przedstawiają swój punkt widzenia, proponują nietuzinkowe rozwiązania napotykanych problemów, z łatwością współpracują, a przede wszystkim wierzą w siebie i w swoje umiejętności. Każde dziecko, bez względu na swoją inteligencję, musi zdobyć podstawowe umiejętności poznawcze, aby mogło logicznie myśleć, postrzegać świat w sposób usystematyzowany, uporządkowany i rozsądny, by wiedziało, jak należy się uczyć i by mogło wykorzystać swoją inteligencję przy poznawaniu świata i rozwiązywaniu napotkanych problemów bez konieczności korzystania z pomocy.

Program stosuje się codziennie poprzez dwie sesje w małych grupach.
Dwanaście modułów, każdy składający się z maksymalnie sześćdziesięciu sesji, tworzy odpowiednie warunki do otwierania umysłów, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością a kreatywność może się rozwijać.

 

Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulacji poznawcze komunikatywne

UMIEJĘTNOŚĆ SAMOREGULACJI - dziecko uczy się umiejętności tworzenia i realizacji planów oraz niezbędnych zachowań: ruchu lub bezruchu ciała, skupienia uwagi, określenia zachowań, koordynacji wewnętrznych i zewnętrznych bodźców, określenie ograniczeń własnego ciała, panowanie nad własnym zachowaniem. Dzięki ukształtowaniu takich zachowań dziecko nabywa zdolność kierowania własnymi myślami w sposób świadomy, celowy i zaplanowany po to, aby przejść do trudniejszych zadań. Dziecko z rozwiniętą samoregulacją potrafi uczyć się "na żądanie": uczy się wtedy kiedy nauczyciel tego wymaga, uczy się tego, co powiedział nauczyciel, plan nauczyciela staje się jego planem, jest ciekawe, jest chętne do próbowania i podejmowania ryzyka, chce się uczyć dla własnej przyjemności, jest gotowe do poświęceń i wytrwałości.

UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZE - to rozwój intelektualny i kreatywny. Program "Klucz do uczenia się" rozwija u dziecka wszystkie rodzaje inteligencji: matematyczno-logiczną, ruchową, językową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, intrapersonalną (refleksyjną), interpersonalną, przyrodniczą. Oprócz wymienionych obszarów rozwoju intelektualnego program koncentruje się również na rozwoju kreatywności, czyli umiejętności znajdowania oryginalnych rozwiązań problemów.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE - to nabywanie przez dziecko umiejętności rozumienia innych i bycia zrozumiałym. Służy temu praca w parach, refleksja grupowa, praca zespołowa, wspólne sukcesy, wspólna zabawa, czy wcielanie się dziecka w rolę projektanta, inspektora, budowniczego. Program Klucz do uczenia się to jedyny w Polsce program, który w ramach wychowania przedszkolnego rozwija te kluczowe umiejętności.

http://kluczdouczeniasie.pl/

 

I. ZAJĘCIA DLA DZIECI : prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku 2,5 - 4 lat w oparciu o innowacyjne programy i metody pracy w obecności rodzica/opiekuna.
Uwaga!!! - nabór jesienny  trwa 10 września2013.
Powstają  3 nowe grupy po 7-8-ro dzieci
Zajęcia rozpoczynają się   od 16 -17 września 2013  - 32 spotkania 2x w tygodniu (wtorek-czwartek)  w godz.:
gr A -    9:00 - 10:40
gr.B - 11:30 - 13:10
gr.C - 16:30 - 18:10
i trwają  4 m-ce (32 spotkania).
Koszt uczestnictwa - 186,00zł m-nie + jednorazowa opłata wpisowe 50,00zł
Zapisy telefonicznie: 667 866 863,  mailem: maria@swdp.pl
lub wypełniając wniosek.
Do Centrum Rozwoju Dziecka uczęszczją dzieci od 2.5 - 4 lat, w małych 7-8 osobowych grupach. Zajęcia odbywają się w obecności rodziców /opiekunów  2x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne.
Pracujemy w systemie semestralnym, który trwa 4 m-ce (32 spotkania)
Dziecko w czasie jednego spotkania, bierze udział w dwóch sesjach rozwojowych z dwóch modułów programu "Klucz do Uczenia się". Np. "Matematyka Sensoryczna" i "Gry Rozwijajace" lub "Program Literacki " i "Od bazgrania do Pisania"... z przerwą na zabawę dowolną, mini-posiłek, zabawy ruchowe z piosenką.
Współpracujemy z Centrum Pozytywnej Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie (dawne CMPPP i CODN), Ośrodkiem Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego w Ostródzie
Uczestniczymy w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, wzbogacajac wiedzę i podnosząc kwalifikacje do pracy z dzieckiem.
Rodzice dzieci uczęszczających mogą dwukrotnie uczestniczyć (bezpłatnie) w 3 godzinnych  spotkaniach w ramach AKADEMII RODICA. (tematyka wg potrzeb rodziców)

I. ZAJĘCIA DLA DZIECI : prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku 2,5 - 3 lat w oparciu o innowacyjne programy i metody pracy w obecności rodzica/opiekuna.

Uwaga!!! - nabór wiosenny 2018  trwa ...

Powstaje  1 nowa grupa   7-8-ro dzieci /2.5-3 latki/

ZAPRASZAMY wraz z DZIECKIEM do złożenia WNIOSKU

w dniu 30.01.2018/wtorek/ w godz. 10-11:00 lub16-17:00 Ostróda, ul. Kilińskiego 1A

Zajęcia rozpoczynają się   19.02.2018 - 32 spotkania 2x w tygodniu (poniedziałek i środa)  w godz.:

gr A - 8:20 - 10:00 - pon. i środa/dzieci 2,5-3latki - 1 wolne miejsce/

gr B - 10:30 - 12:10 pon. i środa /2,5-3 latki - 4 wolne miejsca/

gr.C - 16:020 - 18:00  - pon. i środa/3-3,5 latki -  nabór zamkniety/

Zapisy telefonicznie: 667 866 863 lub mailem:       maria@swdp.pl

Koszt  195 zł m-nie + 160 zł wpisowe

Do Centrum Rozwoju Dziecka uczęszczją dzieci od 2.5 - 3,5 lat, w małych 7-8 osobowych grupach. Zajęcia odbywają się w obecności rodziców /opiekunów  2x w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne.

Pracujemy w systemie semestralnym, który trwa 4 m-ce (32 spotkania)

Dziecko w czasie jednego spotkania, bierze udział w dwóch sesjach rozwojowych z dwóch modułów programu "Klucz do Uczenia się". Np. "Matematyka Sensoryczna" i "Gry Rozwijajace"  z przerwą na zabawę dowolną, mini-posiłek, zabawy ruchowe z piosenką.

Współpracujemy z Centrum Pozytywnej Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie (dawne CMPPP i CODN), Ośrodkiem Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego w Ostródzie

Uczestniczymy w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, wzbogacajac wiedzę i podnosząc kwalifikacje do pracy z dzieckiem.

Rodzice dzieci uczęszczających mogą dwukrotnie uczestniczyć (bezpłatnie) w 2,5 godzinnych  spotkaniach w ramach AKADEMII RODICA. (tematyka wg potrzeb rodziców)