Program "Strażnicy Uśmiechu" to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych do realizacji z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym od 5 do 15 lat

STRAŻNICY USMIECHU.................................................. www.sukcesdziecka.pl - strona w budowie

Najbliższe terminy szkolenia  programu "Straznicy Uśmiechu"-                                              11-12  09. 2015 oraz 18-19 09.  2015:

- piątek - w godz. 14:00 - 19:00

- sobota - w godz.  8:00 - 18:00

Organizator szkolenia:Starostwo Powietowe, 14-100 Ostróda ,

Witamy wszystkich zainteresowanych poprawą relacji w szkole , w rodzinie ,wśród kolegów, radzeniem sobie z różnymi problemami.

Ktokolwiek poznał program "Strażnicy Uśmiechu"- żałuje, ze wcześniej nie miał okazji doświadczać tak rewelacyjnego procesu ZMIANY. Świadczą o tym w 99% opinie słuchaczy.

Program "Strażnicy Uśmiechu" zbudowany  na fundamencie "Porozumienia bez Przemocy" Marshalla Roseberga , został wprowadzony w roku 2007  do polskich  placówek oświatowych po wcześniejszym przetestowaniu w 12 placówkach w Polsce przez Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne w Warszawie /obecnie ORE/.

Celem programu jest:

Przede wszystkim profilaktyka tj. zapobieganie destrukcyjnym postawom dzieci, poprawa efektów nauczania, wspomaganie rozwoju samoświadomości, zapewnienie spójnych oddziaływań wychowawczych szkoły,    oraz  przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży - słowem rozwój Inteligencji Emocjonalnej

Wg. Daniela Golemana autora "Inteligencji Emocjonalnej" sukces w życiu  zależy:

tylko w 20% od intelektu/inteligencji racjonalnej/  a w 80% od umiejętności kierowania emocjami tj.  grupą czynników  nazywaną  Inteligencją Emocjonalną

Inteligencja, którą wykazujemy się w nauce,ma niewiele wspólnego z życiem emocjonalnym.

Nawet osoby o wysokim ilorazie inteligencji mogą nieudolnie kierować swym życiem prywatnym, dawać się ponosić nieokiełznanym emocjom i działać pod wpływem niekontrolowanych impulsów - co nie zapewnia szczęśliwego życia.

Jest nam ogromnie miło, że program ten spotyka się z tak pozytywnym odbiorem przez nauczycieli, pedagogów szk., psychologów a także dzieci i młodzież, że tak potrafi poprawić relacje międzyludzkie.

To bezcenne "narzędzie" w postaci 32 scenariuszy zajęć do rozwijania inteligencji emocjonalnej - w ogromny stopniu ułatwia pracę nauczycielom , poprawia relacje i czyni "placówkę wzajemnego szacunku" 
Naszym marzeniem jest, aby każda placówka oświatowa w Polsce - poznała program "Strażnicy Uśmiechu"

Zachęcamy zatem placówki oświatowe od PRZEDSZKOLI poprzez PORADNIE PSYCHOLOGICZNE, SZKOŁY PODSTAWOWE do GIMNAZJUM włącznie. 
Polecamy nasze archiwum szkoleń.
Autorka "Strażników Uśmiechu" - prof.psychologii Nada Ignjatovic-Savić - wyszkoliła tylko 12 trenerów tego programu, dlatego wraz z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie planujemy przygotować/wyszkolić instruktorów programu SU, aby mogli upowszechniać ten program na swoim terenie. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami,- Szkolenie instruktorów programu "STRAŻNICY UŚMIECHU" lub   www.pozytywnaedukacja.pl ;
e-mail: info@pozytywnaedukacja.pl

Program "Strażnicy Uśmiechu" to cykl warsztatów psychoedukacyjnych przeznaczonych do realizacji z dziećmi i młodzieżą w przedziale wiekowym od 5 do 10 lat (Strażnicy Uśmiechu część 1) oraz od 10 do 15 lat (Strażnicy Uśmiechu część 2).
Trener - Maria Skowrońska - Ostróda -Ośrodek Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego (OWEiRO)

Założenia i cele programu

Kolejnym celem programu jest wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży.

Wspólne zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy pomagają dzieciom:

• osiągnąć emocjonalną stabilizację, • rozwijać zdolności przezwyciężania trudnych     stanów emocjonalnych,
• wyrażać własne zdanie,
• dowiedzieć się czegoś nowego o sobie,
• doskonalić umiejętności porozumiewania się z ludźmi,
• budować zaufanie w stosunku do siebie i innych,
• rozwijać poczucie własnej wartości,
• umacniać i zawiązywać nowe przyjaźnie,
• nauczyć się lepiej rozumieć i szanować siebie i innych.

Strażnicy Uśmiechu I - zakres tematyczny warsztatów psychoedukacyjnych (32-spotkania) skierowanych do uczniów klas I-III  m.in.
• SAMOŚWIADOMOŚĆ
• MOJE MIEJSCE RELAKSU
• CO MNIE MARTWI
• WYRAŻANIE UCZUĆ
• KOMUNIKACJA UCZUĆ
• KOMUNIKACJA I NIEPOROZUMIENIA
• WSPÓŁPRACA
• SNY
• MOJA ZŁOŚĆ
• SKARŻYPYTA
• KONFLIKTY
• STRACH
• SMUTEK
• MOJE PRAGNIENIA
• JA I JAK MNIE WIDZĄ INNI
• MIŁOŚĆ
• PRAWA DZIECI
• MOGĘ SWOBODNIE SIĘ WYPOWIADAĆ 
• WYMARZONA SZKOŁA

Strażnicy Uśmiechu II - zakres tematyczny warsztatów psychoedukacyjnych (32 spotkania) skierowanych do uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum m.in.
• POZNAJMY SIĘ
• KOCHAJMY SIEBIE
• IDEALNE MIEJSCA RELAKSU
• WYRAŻANIE UCZUĆ
• MOJA ZŁOŚĆ
• KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
• STRACH
• SMUTEK
• MOJE OBOWIĄZKI
• WARTOSCI
• ZAZDROŚĆ
• CELE - SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
• PRAWA MŁODYCH
• MIŁOŚĆ

Prof psychologi Nada Ignjatović- Savić wyszkoliła 12 trenerów SU w Polsce.

Trenerzy Programu "Strażnicy Uśmiechu" - współpracujący z  OWEiRO:

1. Bentyn Anna -abentyn@wp.pl - WIELKOPOLSKIE
2. Jonak Marianna -  maria.jonak@gmail.com -LUBELSKIE
3. Nerwińska Elżbieta - info@pozytywnaedukacja.pl -MAZOWIECKIE
4. Skowrońska Maria - maria@swdp.pl -WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Oferta szkoleniowa dla Rad Pedagogicznych  Szkół Podstawowych i Gimnazjum

Ośrodka Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego,(OWEiRO)
WEG -nr 839/90 , NIP -741-001-10-18, REGON:510195871, RIS-WUP-2.28/00064/2007
ul. Kilińskiego 1A, 14-1000 Ostróda; tel: 667 866 863, e-mail:maria@oweiro.pl
konto:29 1240 2555 1111 0000 3339 0251,

na realizację programu wychowawczo - profilaktycznego "Strażnicy Uśmiechu" autorstwa prof. Nady Ignjatović- Savić w  p-lach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Zasady udziału szkół w programie wychowawczo - profilaktycznym Strażnicy Uśmiechu w roku szkolnym 20014/2015

Program Strażnicy Uśmiechu może być realizowany p-lach, w szkołach podstawowych, gimnazjach tylko na zasadzie dobrowolności zarówno nauczycieli jak i uczniów.

1. Zasady realizacji Programu ustala trener z dyrektorem szkoły.
2. W szkoleniu powinno wziąć udział od 16 do 18 nauczycieli, w tym psycholog oraz pedagog z tej samej szkoły (jeżeli w szkole nie ma psychologa ani pedagoga, rolę osoby wspierającej może pełnić nauczyciel świetlicy, dyrektor).
3. W przypadku mniejszych szkół w szkoleniu może wziąć udział cała rada pedagogiczna z dwóch szkół, przynajmniej po 8-10 osób z każdej, w tym psycholog lub pedagog.
4. Szkolenie nauczycieli trwa 18 godzin (piątek, sobota, niedziela)  
5. Program powinien być zrealizowany w ciągu jednego roku szkolnego, podczas kolejnych tygodni, w miarę możliwości bez dłuższych przerw pomiędzy zajęciami.
6. Program może być realizowany na godzinach wychowawczych, lekcjach sztuki, zajęciach pozalekcyjnych, "zielonych szkołach" oraz wyjazdach integracyjnych wyłącznie przez nauczycieli przygotowanych przez trenerów programu Strażnicy Uśmiechu.
7. Nauczyciele otrzymują zaświadczenia OWEiRO o udziale i realizacji Programu SU po ukończeniu szkolenia i zrealizowaniu warsztatów.

Szkoła zapewnia:

  • miejsce szkolenia
  • warunki i możliwość realizacji programu

Nauczyciel zobowiązuje się:
realizować program zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć,
wypełnić otrzymaną Skalę cech i zachowań ucznia dla przed i po realizacji programu
przekazać trenerowi informacje dotyczące przebiegu realizacji programu - ewaluacja
Trener zobowiązuje się:
wspierać nauczycieli realizujących program - wymiana doświadczeń na prośbę n-li
przed rozpoczęciem warsztatów przeprowadzić 2-godzinną prezentacje metody Marszhalla Rosenberga NVC -"Porozumienia bez Przemocy" dla wszystkich pracowników placówki
OWEiRO zobowiązuje się:
czuwać nad całością realizowanych warsztatów SU
wystawić Zaświadczenie po ukończeniu realizacji programu SU
wystawić fakturę za szkolenie

Nauczyciel zobowiązuje się:

  • realizować program zgodnie z otrzymanymi scenariuszami zajęć,
  • wypełnić otrzymaną Skalę cech i zachowań ucznia dla przed i po realizacji programu
  • przekazać trenerowi informacje dotyczące przebiegu realizacji programu - ewaluacja

Trener zobowiązuje się:

  • wspierać nauczycieli realizujących program - wymiana doświadczeń na prośbę n-li
  • przed rozpoczęciem warsztatów przeprowadzić 2-godzinną prezentacje metody Marszhalla Rosenberga NVC -"Porozumienia bez Przemocy" dla wszystkich pracowników placówki

OWEiRO zobowiązuje się:

  • czuwać nad całością realizowanych warsztatów SU
  • wystawić Zaświadczenie po ukończeniu realizacji programu SU
  • wystawić fakturę za szkolenie

Koszt warsztatu :

250.00 zł/osoby /przy zgłoszeniach indywidualnych/ - cena zawiera 18 godz. warsztatów + koszt scenariuszy SU nr 1 lub 2 do zajęć z uczniami, materiały szkoleniowe na CD  i ZAŚWIADCZENIE z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie - krajowego koordynatora programu..

Grupa szkoleniowa - liczy 16-18 osób

Zaineresowane Placówki mogą zamówić szkolenie  tj. zgłosić grupę - telefonicznie /mailowo- omówić warunki i termin szkolenia  Organizator grupy 18 osobowej korzysta z bonusu - 1 osoba (koszt szkolenia + materiały - gratis! )

Uwaga! jeżeli grupa jest z jednej placówki -koszt do negocjacji.

Maria Skowrońska -socjoterpeuta, trener programów profilaktyczno-wychowawczych: "Strażnicy Uśmiechu", "Przyjaciele Zippiego", "Czy słowa są oknami lub ścianami" kontakt:maria@swdp.pl; tel:667 866 863